Vítejte na nových stránkách Slováckého krúžku Lužice.
Co to znamená medle nového?
neviděl jsem tak nebe jasného:
Hvězdy přejasně svítí,
/: musí to něco býti. :/

Ptáčkové hlasem libým zpívají,
pastýři o půlnoci troubějí,
nikdy to nedělali,
/: by v noci troubívali. :/

Anděl v oblacích krásný se vznáší,
všemu stvoření radost přináší:
Sláva na výši Bohu,
/: na zemi pokoj lidu. :/
Ejhle, naše chasa běží ze salaša
/: k Ježíškovi malému, Kristu Pánu krásnému, :/
ve zpěvu děkují, jemu se klanějí,
se svými ovečkami, skalami a horami
plesají.

Jděme a pospěšme, též se mu klanějme,
/: on v městečku Betlémě leží v prostičkém chlévě, :/
v jesličkách na seně, jsou při něm andělé,
Josef, pěstoun Ježíše kolébá jej tam tiše,
Ježíše.
Chtíc, aby spal, tak zpívala Synáčkovi,
Matka, jež ponocovala miláčkovi:
Spi, nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh,
pěje ti v lásce celý ráj, pozemský luh.

Tobě jsem lůžko ustlala, Spasiteli,
k chvále tvé tvory svolala, Stvořiteli!
Zasvitl z nebe hvězdy jas v jesličky tvé,
národy všechny světlem svým k Betlému zve.
Jak jsi krásné Jezulátko,
vprostřed bídy nebožátko.
Před tebou padáme,
dary své skládáme.

Já ti nesu dvě kožičky,
by zahřály tvé údičky.
Já zas trochu mlíčka,
by kvetla tvá líčka.

Já ti nesu veselého
beránka ze stáda svého.
S ním si můžeš hráti,
libě žertovati.

A co my ti nuzní dáme,
darovati co nemáme.
My ti zadudláme,
písně zazpíváme.
Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.

Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se.
Z života čistého ...

Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzíti na se, radujme se.
Z života čistého ...
Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
/: Slyšte je pilně a neomylně, :/
rozjímejte!

Syna porodila čistá panna,
v jesličky vložila Krista Pána,
/: jej ovinula a zavinula :/
plenčičkama.

Andělé nebeští k němu přišli
a také pastýři hned se sešli,
/: jeho vítali, jeho chválili, :/
dary nesli.
Pásli ovce valaši,
pri betlémském salaši.

Ref.:

Hajdom, hajdom tydli dom,
hajdom, hajdom tydli dom.
Hajdom, hajdom tydli dom,
hajdom, hajdom tydli dom.

Anděl sa jim ukázal,
do Betléma jít kázal.

Ref.

Vstaňte hore a choďte,
Pána Krista najdete.

Ref.

On tam leží v jesličkách
ovinutý v plenčičkách.

Ref.
Pojďte, chlapci, k nám,
koledu vám dám.
Po jablíčku, po oříšku,
oblečem se do kožíšku;
budem zpívati,
koledovati.

Už je zima, mráz,
slyším divný hlas.
Ptáci v půlnoc prozpěvují,
pastýřové vytrubují:
Co to nového,
neslýchaného?

V oblacích krásný
anděl se snáší,
libým hlasem prozpěvuje
lidem radost vyjevuje:
Narodil se nám
Ježíš, Bůh a Pán.
Přišli jsme k vám na koledu, milí přátelé,
pro jablíčka, pro oříšky, trnek věrtele.
Dáte-li nám grošík, příjmeme,
nebo košík vajec vezmeme,
srdce z medu, že jsme přišli
k vám na koledu.

Přišli jsme k vám na koledu jak ten Kristus Pán.
Zazpíváme, zadudáme, brnknem na cimbál.
Fidli, fidli, cink, cink, tydli dom,
poneseme plné kapsy dom,
srdce z medu, že jsme přišli
k vám na koledu.
Štěstí, zdraví, pokoj svatý
vinšujeme vám!
Najprv pánu hospodáři,
aj vaším dítkám.
Zdaleka k vám ideme,
novinu vám neseme,
že sa narodilo díťa
v městě Betlémě.

To díťa je velmi malé,
posílá mňa k vám,
byste mně koledu dali
a já mu ju dám.
Chlebíčka nechce bráti,
nakrmila ho máti,
radš tolárek neb dukátek
máte poslati.
Tichá noc, přesvatá noc.
V spánku svém dýchá zem,
půlnoc odbyla, město šlo spát,
zdřímli dávno i pastýři stád;
/: jen Boží láska, ta bdí. :/

Tichá noc, přesvatá noc,
náhle v ní jásot zní,
vstávej, lide můj, tmu z očí střes,
v městě Betlémě Bůh zrozen dnes
/: z lásky se člověkem stal. :/

Tichá noc, přesvatá noc,
stín a mráz vůkol nás,
v hloubi srdce však Gloria hřmí,
dík, že hříšník se s důvěrou smí
/: u svaté Rodiny hřát. :/
Veselé vánoční hody!
Zpívejme všichni koledy
/: o tom, co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo
děťátko. :/

On je světa spasitelem,
Slovo učiněné tělem,
/: Syn Boží a Syn Člověka,
na něž tvorstvo věky čeká,
děťátko. :/

Jehož Maria počala,
v Betlémě ho porodila,
/: položila do jesliček,
zavinula do plenčiček,
děťátko. :/